EN 🇬🇧
1) ALL fish to be returned, No taking of any species inc Pike.
2) Valid Rod Licence and show it when asked by the Official bailiffs or club members.
3) Hold valid club membership and show it when asked by the Official bailiffs or club members.
4) Only park in designated areas to the venue you are fishing.
5) No rubbish/trash to be left behind.
6) No overnight fishing, you CAN fish 1hr into Dawn and 1hr into Dusk. Catfish lake is exempt.
7) Single hook flies only (extra single stinger hook allowed): Barbless, de-barbed or micro barbed. No treble hooks.
8) Suitable Pike/Catfish landing net for venue fished.
9) Suitable wire trace where allowed. Must not use wire trace on Catfish lake (see cat rules)
10) All members to attend 1 work party/assist a club event per season, Forfeit will be a £20 fee.
11) Social Media photos must all have blurred backgrounds, If you need help with this? Just ask.
12) Summer time Pike fishing up to water temperature (at depth
) up to 18C, Fights/unhooking kept as short as possible with LONG rests in the net.

PL 🇵🇱
1) WSZYSTKIE ryby muszą być wypuszczane. Zakaz zabierania jakichkolwiek gatunków, w tym szczupaka.
2) Nalezy posiadac ważną licencję wędkarska i okazywać ją na żądanie kontrolerów lub członków klubu.
3) Nalezy posiadać ważne członkostwo klubu i okazywać je na żądanie kontrolerów lub członków klubu.
4) Parkuj tylko w wyznaczonych miejscach.
5) Nie pozostawiaj Żadnych śmieci. 6) Zakaz łowienia w nocy, MOŻESZ łowić 1 godzinę przed świtem i 1 godzinę po zmierzchu. Jezioro sumowe jest wyłączone.
7) Tylko muchy z pojedynczym haczykiem (dozwolony dodatkowy pojedynczy haczyk):bezzadziorowe lub z mikrozadziorami. Brak kotwiczek.
8) Musisz posiadac odpowiedni podbierak na szczupaki/sumy podczas wedkowania.
9) Uzywaj stalki tam gdzie jest to dozwolone. Nie wolno używać stalki na jeziorze Sumowym (zobacz zasady dotyczące sumow).
10) Wszyscy członkowie, powinni uczestniczyc w 1 spotkaniu roboczym / imprezie klubowej na sezon. W innym przypadku bedzie dodatkowa oplata 20 GBP.
11) Wszystkie zdjęcia w mediach społecznościowych muszą mieć rozmyte tło. Potrzebujesz pomocy? Po prostu zapytaj.
12) Okres letni Łowienie szczupaków do temperatury wody (w głębokości) do 18C, Walka/odhaczanie możliwie jak najkrótsze z DŁUGIMI trzymaniem ryby w podbieraku przed wypuszczeniem aby nabrala sily.

RO 🇷🇴
1) TOȚI peștii vor fi eliberați, nu se reține nicio specie, inclusiv știuca.
2) Obligatoriu să aveți permis de pescuit valabil eliberat de Agenția de Mediu și trebuie să-l arătați când vă e solicitat de către controlorii sau reprezentații clubului.
3) Trebuie sa dețineți calitatea de membru și să aveți cardul de membru valabil și trebuie să-l arătați când vă e solicitat de către controlorii sau reprezentații clubului.
4) Parcați numai în zonele desemnate la locul unde pescuiți.
5) Nu trebuie lăsat gunoi.
6) Nu pescuiți peste noapte, puteți începe să pescuiți 1 oră înainte de răsărit și 1 oră după apus. Aceste reguli nu se aplică pe lacul Catfish.
7) Doar muște cu un singur cârlig (este permis un cârlig auxiliar de stinger): fără cârlige ghimpate sau micro ghimpate. Fără cârlige înalte.
8) Trebuie să aveți minciog potrivit pentru știucă/somn.
9) Folosiți strune adecvate acolo unde este permis. Nu trebuie să le folosiți pe lacul Catfish (vezi regulile pentru pescuitul la somn).
10) Toți membrii vor participa la 1 sesiune de munca administrativa pe apele clubului pe sezon, neparticiparea va fi taxată cu 20 GBP.
11) Fotografiile din rețelele sociale trebuie să aibă fundal neclar, dacă aveți nevoie de ajutor în acest sens solicitați ajutor.
12) Pescuitul la știucă pe timp de vara este permis doar pana temperatura apei (la adâncime) ajunge la 18C, drilul si eliberarea trebuie să fie cat mai scurte cu repaus LUNG in plasă în apă.

LT 🇱🇹
1) VISOS žuvys grąžinamos atgal į vandenį, įskaitant lydekas, gaudymas.
2) Galiojančią meškerės licenciją parodyti kai to paprašys oficialūs antstoliai ar klubo nariai.
3) Turėkite galiojančią klubo narystę ir parodykite ją, kai to paprašys oficialūs antstoliai ar klubo nariai.
4) mašiną palikti tik tam skirtose vietose, kur žvejojate.
5) Negalima palikti šiukšlių.
6) Negalima žvejoti per naktį, galite žvejoti 1 valandą iki aušros ir 1 valandą iki sutemos. Šamų ežere galima per naktį.
7) laidžiamas vienas kabliukas (leidžiamas papildomas vienas kabliukas): be užkarpėlės arba su mikro užkarpėle. Jokių triįakių kabliukų.
8) Tinkamas lydekų / šamų žvejybai graibštas.
9) Tinkamas vielos pavadėlis, kur leidžiama. Šamų ežere negalima naudoti vielos pavadėlių (žr. Šamų taisykles).
10) Visiems nariams dalyvauti virname darbo vakarėlyje/padėti klubo renginiui per sezoną, netekimas bus £20 mokestis.
11) Visos socialinės žiniasklaidos nuotraukos turi turėti neryškų foną. Jei jums reikia pagalbos? Tiesiog paklausk.
12) Vasaros metu Lydekų žūklė leidžiama iki vandens temperatūra pakyla (gylyje) iki 18C, Stengtis atkabinti ir paleisti kuo greičiau, laikyti tinklelyje ilgiau kol atsigaus